Photos 2019

Unprofessional photos taken by the Organizer

Please access this Photo Album

Photos taken by Jordi Pixel's

Please access this Photo Album 

Photos taken by Giuliano Davoli

Please access this Photo Album